24. 04. 2024. 18:17

Bicon kratki implantati

si logo 250px

Sa Bicon SHORTTM implantatima možete da:

  • Izbegavate vitalne strukture
  • Minimalizujete augmentativne procedure
  • Povećate mogućnost ugradnje implantata
  • Povećate želju pacijenta da prihvati ugradnju implantata
  • Ponudite klinički dokazano rešenje
  • Omogućite pravljenje solo kruna na implantatu bez potrebe za međusobnim povezivanjem implantata

 

Očuvanje efikasnosti i pouzdanosti dizajna implantata u biokompatibilnom prenosu okluzalnih sila sa protetske restauracije na okolnu kost je veliki inženjerski izazov, koji se ne može rešiti jednom dizajnerskom karakteristikom kao što je površina već se zahteva odgovarajuća integracija svih dizajnerskih karakteristika. Ovo posebno važi za kratke implantate zbog svoje minimalne dužine i više krunice nego što je kod ostalih implantata. Od presudne je važnosti da celokupni dizajn kratkih implantata poveća delotvornost svake karakteristike unutar raspoložive površine i dužine implantata.

Bicon SHORTTM implantati primer su dokazanog geometrijskog dizajna kojim se uspešno vrši prenos okluzalnih sila na protezi na okolnu kost kroz odgovarajuću integraciju sledećih karakteristika: antibakterijsko naleganje, konusno zaključavanje od 1,5 stepena abatment i implantata i subkrestalno postavljen, implantat oble padajuće ivice vrata s plato konusnim korenom tela.

Uz to, ove integrisane karakteristike ne samo da nadoknađuju ankiloznu prirodu implantata uspešno transformišući okluzivne sile do prihvatljivih granica unutar kosti, već i obezbeđuju zdravo i estetski periimplantno tkivo, kao i formiranje kosti nalik kompakti s centralnim vaskularnim sistemima. Još važnije, čitav dizajn nudi i pacijentu i stomatologu sposobnost da postave implantat na mesta bez zuba gde je minimalna visina kosti, izbegavajući ne samo troškove i morbidnost procedura augmentacije kosti, već i cenu nemogućnosti stavljanja implantata.